Zoek
Sluit dit zoekvak.

Traject

Sinds 2012 is een projectteam aangesteld dat instaat voor de praktische voortgang van de visievorming van het project, en een beleidsgroep die de validatie op de beslissingsmomenten verzekert. De Provincie West-Vlaanderen werkt binnen deze projectstructuur nauw samen met Defensie, de gemeente Koksijde en de stad Veurne. De volgende stappen zijn gezet. 

In een eerste fase is vooral bottom-up gewerkt onder de vorm van een participatietraject (voorjaar 2013) met verschillende sectoren en belangengroepen. Hierbij is een intensief voorbereidend onderzoek gebeurd om het gewenste programma van eisen bij alle actoren af te toetsen. Begin 2014 vond een tweedaags verkennend ontwerpatelier plaats met als doel de ruimtelijke randvoorwaarden van het gebied te onderzoeken en tegelijk concepten voor de ontwikkeling van de site te exploreren. De opdracht voor de opmaak van het masterplan werd eind 2014, na een besloten offertevraag, toegewezen aan het stedenbouwkundig ontwerpbureau BUUR. Al vrij vroeg na de aanvang van deze opdracht werd opnieuw een ontwerpatelier georganiseerd (26-30 januari 2015), waar samen met externe experts de krijtlijnen voor de ontwikkeling van de site zijn uitgetekend. 

Naast het projectteam waren hierbij de volgende experts aanwezig: Lieven Achtergael (Architecten Achtergael), Philip Moyerson (MOP Urban Design), Dirk Criel (Driekwart Groen), David Verhoestraete (Cluster Landschap + Stedenbouw), Tomas Vanderplaetsen (Destination expert). Het ontwerp is tijdens de verdere uitwerking verschillende malen afgetoetst bij de beleidsgroep. In november 2019 kwam er nog een bijkomende ontwerpweek om de woonontwikkeling rond de kerk van Koksijde – Dorp te verfijnen.

 

 

Beslissing Vlaamse Regering

De Vlaamse regering beslist dat de provincie West-Vlaanderen de bevoegdheid krijgt om een visie op te maken voor de reconversie van de militaire basis in Koksijde. Dit is de start van het traject.

2012
Masterplan BUUR

Na bevragingen bij lokale actoren, een grondige analyse met adviesinstanties en een intense ontwerpweek, maakt studiebureau BUUR in 2015 samen met de provincie West-Vlaanderen en in nauw overleg met Defensie, Koksijde, Veurne en Vlaanderen een masterplan op. Dit masterplan hield rekening met verschillende scenario’s, waaronder ook het behoud van militaire activiteiten.

2015
Opstart PRUP

Defensie beslist dat de planningsprocedure voor het PRUP kan opgestart worden, rekening houdend met verschillende scenario’s (al dan niet behoud van de Search & Rescue activiteiten op de site) en dat het overgrote deel van het terrein gefaseerd zou worden overgedragen aan de gemeente Koksijde

2017
Startnota PRUP

Voor de herinvulling van de militaire basis in Koksijde, zijn bestemmingswijzigingen nodig, zodat andere dan militaire activiteiten zich kunnen ontwikkelen op het huidige militaire domein. De opmaak van een PRUP biedt rechtszekerheid wat betreft bestemmingen en voorschriften, zodat een langetermijnvisie kan uitgebouwd worden zonder onzekerheden.  Daarom werd een startnota PRUP opgemaakt. 

2018
Bevestiging toekomstige bevreemding

Defensie kondigt in 2019 aan dat de militaire activiteiten op de basis zullen stoppen. Vanaf dit moment is er zowel in het verdere ontwerp van het PRUP als in de MER-rapportage geen rekening meer gehouden met het scenario van behoud van militaire activiteiten in Koksijde. Defensie blijft wel een belangrijke betrokken partij in de opmaak van het PRUP. Ze maken deel uit van de Beleidsgroep en er wordt op regelmatige basis overlegd over operationele zaken.

2019
Strategisch project

Eind 2019 selecteerde Vlaams minister Demir de reconversie van de militaire basis in Koksijde als strategisch project en kende hiervoor een subsidie toe. Dit was de basis voor de aanstelling van een voltijdse projectcoördinator in 2020. In November 2020 ging het Strategisch Project van start.

2020
Militaire basis wordt 'De Nieuwe Basis'
Het nieuwe gebied krijgt de naam 'De Nieuwe Basis', waarmee een breder communicatie- en participatietraject wordt gelanceerd. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de opmaak van een Uitvoeringsnota. Daarin zal uitgeklaard worden wie welke zone inricht en beheert.
Tevens werken we verder aan het PRUP-proces met de opmaak van een ontwerp en openbaar onderzoek om zo te komen tot een finale versie.
2022