Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lancering ‘De Nieuwe Basis’

De Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koksijde en Stad Veurne stellen op woensdag 5 januari de nieuwe naam en nieuwe visuele identiteit voor het projectgebied van de militaire basis in Koksijde voor: ‘De Nieuwe Basis’.

 

Strategisch Project

In april 2019 kondigde Defensie de verhuis naar Oostende aan. Eind oktober 2021 is in de ministerraad bevestigd dat de helikopter-vloot (de vroegere Seakings, nu NH-90) van Koksijde naar Oostende verhuist. Om andere activiteiten dan militaire toe te laten op het militaire domein zijn er nieuwe bestemmingen nodig, waarvoor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) in opmaak is. Hierin wordt, in samenspraak met de gemeente Koksijde, de toekomstvisie vastgelegd.

Er worden niet alleen nieuwe bestemmingen vastgelegd, maar men wil vooral een plan opmaken voor de fasering, uitvoering en realisatie van deze toekomstvisie. Hiervoor wordt dit Strategisch Project gelanceerd, dat concrete acties voor de herinvulling van dit gebied kan faciliteren. Daarom zal ook een uitvoeringsnota worden opgemaakt, waarin zal staan wie wat gaat uitvoeren, inrichten, beheren en in welke fase.

Nieuwe naam en logo

Het Strategisch Project wordt gelanceerd met een nieuwe naam en logo. In Koksijde wordt de militaire basis op vandaag door velen al afgekort als ‘de basis’. Met het oog op de toekomst wordt een nieuwe dimensie gegeven aan deze naam, die respect voor het verleden uitstraalt, maar ook de nieuwe plannen omarmt: De Nieuwe Basis.

Het logo is een knipoog naar de huidige landingsbanen die vanuit de lucht gezien een kruis vormen en straalt trots uit, zowel over de rijke geschiedenis van het terrein als over de ruime mogelijkheden voor de toekomst. Het logo heeft geen kader errond, en verbeeldt op die manier ook openheid. Op vandaag is het terrein enkel toegankelijk voor de militairen, maar in de toekomst zal het veel opener en toegankelijker worden.

Het gebied zal in de toekomst ook een waaier aan invullingen bevatten. Daarom werden er, naast het hoofdlogo, ook logo’s voor de verschillende deelprojecten ontworpen: de nieuwe luchtbasis, innovatiebasis, recreatiebasis, natuurbasis en woonbasis.

Actieprogramma Strategisch Project

In de komende jaren zal er met verschillende partijen verder gewerkt worden aan een aantal concrete acties, zoals gesprekken over de verkoop van het terrein, lanceren van de deelprojecten, voorbereiden van concrete realisaties op het terrein, nadenken over tijdelijke invullingen, fasering, financiële haalbaarheid,  participatie op verschillende momenten in het plan en een ontwerpoefening Open Ruimte.

De open ruimte en het landschap zijn speerpunten van dit gebied waar het Strategisch Project zich voor wil inzetten aan de hand van de ontwerpoefening Open Ruimte. Er zijn immers heel wat uitdagingen en doelstellingen, op vlak van natuur, landbouw, recreatie en water. Om al die elementen een volwaardige plek te geven in het plan, zal geluisterd worden naar verschillende partijen en zullen experten aan de slag gaan om deze evenwichtsoefening uit te werken.

In deze gevoelige omgeving tussen de duinen en het polderlandschap is nood aan behoud en versterking van de aanwezige natuur- en landbouwwaarden, in het bijzonder de duinpolderovergang. Bovendien wordt gedacht aan de ecologische verbinding met de omgeving rond de Nieuwe Basis, zoals de verbinding tussen de Noordduinen en Beldédèreduinen en de waterhuishouding van het Langeleed. Om Koksijde met Veurne te verbinden voor fietsers, wordt een fietssnelweg voorgesteld doorheen het gebied. Hierlangs kan een groene as liggen die een ecologische stapsteen kan zijn om de grotere natuurgehelen met elkaar te verbinden.

De komende jaren kunnen er ook al realisaties te zien zijn op het terrein, bv. de verhuis van de technische diensten van de gemeente Koksijde naar de kazernezone of de start van de aanleg van de fietsverbinding tussen Koksijde en Veurne, waarvan het traject de historische verbinding tussen de twee in ere herstelt.

Verschillende invullingen

In het plan dat voorlopig op tafel ligt, worden heel wat verschillende invullingen voorzien op de Nieuwe Basis. Voor sport & recreatie kan de bestaande verharding zoveel mogelijk worden hergebruikt, waarbij ook een link kan zijn met het bestaande recreatieve netwerk van fiets-, wandel- en mountainbikeroutes. De landingsbanen kunnen gedeeltelijk behouden worden voor recreatieve luchtvaart. Enkel een kleine zone zal bewaard blijven als helikopterplatform voor Defensie, waarop zij in de toekomst specifieke trainingsoefeningenkunnen blijven uitvoeren. Daarnaast is er ook plaats voor gemeenschapsvoorzieningen en ruimte voorzien voor een lokaal bedrijventerrein, een wetenschapspark en een intergemeentelijk recyclagepark.

Participatief traject

Voor het Strategisch Project zal de participatie zich focussen op de realisatie, waarbij omwonenden en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte zullen worden gehouden van de ontwikkelingen op het terrein, maar ook betrokken zullen zijn bij aspecten zoals de tijdelijke invulling of de ontwerpoefening open ruimte. De participatie richt zich niet alleen tot de inwoners van Koksijde en Veurne, maar ook tot eigenaars en gebruikers van de landbouwgronden op het gebied, en andere geëngageerde partijen.